二十)职责链模式详解(都市异能版)

     作者:zuoxiaolong8810(左潇龙),转载请注明出处,特别说明:本博文来自博主原博客,为保证新博客中博文的完整性,特复制到此留存,如需转载请注明新博客地址即可。

      凌晨两点,魔都某出租屋。

      "God like."

      .......

      "Holy shit."

      ......

      “哈哈。老子终于超神一次啦。”伴随着低音炮中一声怒吼,小左在自己十来平米的出租房里兴奋的尖叫起来。近了一看,原来小左操作的J8脸30分钟已经一身神装,如今正在疯狂的大杀四方。

      “今晚杀的真爽,干脆通宵得了。”

      依依不舍的退出了超神的一局,小左摸了摸自己像漏气了一样的肚子,喃喃的说道:“肚子有点饿了啊,这大半夜的可怎么办呢。”



      “喂,你好,请问现在还送餐吗?”

      “不好意思,先生,您的住址离我们太远,请您问一下其它分店。”

      “问你妹啊,老子问了好几家了。”心里虽然不爽,小左嘴上还是很客气的说道:“嗯,好的,谢谢啊。”

      .......

      “喂,你好,请问你们往XXXX小区送餐吗?”

      “嗯,是的。先生。”

      小左心中一乐,“嗯,那好,我要一个XXX,一个XXX,一个XXX。”

      “不好意思,先生,现在太晚了,我们的送餐时间已经过了。”

      “我....去....你....妹啊。不送不早说。”心中暗骂了一句,小左直接挂了电话。

      .......

      “喂,你好,请问你们往XXXX小区送餐吗?”

      “嗯,是的。先生。”

      “嗯,那你们送餐时间没过吧。”有了上次的经验,小左没有先报菜单,而是先确认对方是否过了送餐时间。

      “没有,先生。”

      “嗯,那好,我要一个XXX,一个XXX,一个XXX。”

      “不好意思,先生,这些都已经卖完了,您看您能换别的吗?”

      “我....换你大爷.....”


      半个小时过去了...

      “哎呀妈呀,累死我了。终于找到一家送餐的了。这麦当劳号称24小时外卖是坑爹呢吧。”经过将近半个小时的折腾,小左终于找到一家比较合适的麦当劳分店,现在就只等着外卖送过来了。

      “外卖估计半个小时就到了,这一会也开不了一局,干脆干点别的,等吃完饭再开始。”说着,小左便开始在网上找寻设计模式的内容,这一闲下来就研究设计模式的劲头,当真是不辱转生前程序猿的头衔。



      “啊哈,职责连模式。看起来可以解决麦当劳订餐的问题啊,好好研究一下,给麦当劳老总提个建议,说不定赏我个几亿美金。哇哈哈。”还没开始研究,小左已经开始YY起来。

      定义:为了避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系,使多个接受对象都有机会处理请求。将这些对象连成一条链,并沿着这条链传递该请求,直到有一个对象处理它为止。

      “看这个定义,就是将一堆可以处理请求的对象连成一条链,然后一个一个试着处理请求。这好像是可以解决麦当劳订餐的问题的,我先来看看我刚才苦B的订餐过程是什么样子的。”

      “首先应该有一个麦当劳的分店的类,它的主要功能是可以订餐。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.Collections;
import java.util.Map;

//麦当劳分店
public class McSubbranch {

private final static int MIN_DISTANCE = 500;//假设是500米以内送餐

private static int count;//类计数

private final int number;//分店号

private int x;//分店的横坐标,用于判断距离

private int y;//分店的纵坐标,用于判断距离

private Map<String, Integer> menu;//菜单

public McSubbranch(int x, int y, Map<String, Integer> menu) {
  super();
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.menu = menu;
  number = ++count;
}

public boolean order(int x,int y,Map<String, Integer> order){
  //如果距离小于500米并且订单中的食物不缺货,则订单成功,否则失败
  if (CommonUtils.getDistance(x, y, this.x, this.y) < MIN_DISTANCE && !CommonUtils.outOfStock(menu, order)) {
    for (String name : order.keySet()) {
      menu.put(name, menu.get(name) - order.get(name));
    }
    return true;
  }else {
    return false;
  }
}

public Map<String, Integer> getMenu() {
  return Collections.unmodifiableMap(menu);
}

public String toString() {
  return "麦当劳分店第" + number + "个";
}

}

复制代码

      “这里面用到了一个工具类,主要是用来计算距离和判断是否缺货的,就是这样写的。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.Map;
//简单的工具类
public class CommonUtils {

private CommonUtils(){}

//计算坐标之间的距离
public static double getDistance(int x1,int y1,int x2,int y2){
  return Math.sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2));
}
//是否缺货
public static boolean outOfStock(Map<String, Integer> menu,Map<String, Integer> order){
  if (order == null || order.size() == 0) {
    return false;
  }
  if (menu == null || menu.size() == 0) {
    return true;
  }
  for (String name : order.keySet()) {
    if (menu.get(name) - order.get(name) < 0) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

}

复制代码

      “下面就是我苦B的订餐过程了,假设有五个分店的话,我订餐的过程就是一家一家挨着去订,直到成功为止。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class Client {

public static void main(String[] args) {
  //假设初始菜单都是以下这些东西
  Map<String, Integer> menu = new HashMap<String, Integer>();
  menu.put("汉堡", 5);
  menu.put("薯条", 5);
  menu.put("可乐", 5);
  menu.put("雪碧", 5);
  //假设有5个分店
  McSubbranch mcSubbranch1 = new McSubbranch(0, 0, new HashMap<String, Integer>(menu));
  McSubbranch mcSubbranch2 = new McSubbranch(100, 120, new HashMap<String, Integer>(menu));
  McSubbranch mcSubbranch3 = new McSubbranch(-100, -120, new HashMap<String, Integer>(menu));
  McSubbranch mcSubbranch4 = new McSubbranch(1000, 20, new HashMap<String, Integer>(menu));
  McSubbranch mcSubbranch5 = new McSubbranch(-500, 0, new HashMap<String, Integer>(menu));

  List<McSubbranch> mcSubbranchs = Arrays.asList(mcSubbranch1,mcSubbranch2,mcSubbranch3,mcSubbranch4,mcSubbranch5);

  //小左开始订餐,假设小左的坐标是900,20 
  Map<String, Integer> order = new HashMap<String, Integer>();
  order.put("汉堡", 2);
  order.put("可乐", 1);
  order.put("薯条", 1);

  print(mcSubbranchs);
  System.out.println("------------------------------------------");
  //小左开始一家一家挨着尝试订餐,直到成功
  for (McSubbranch mcSubbranch : mcSubbranchs) {
    if (mcSubbranch.order(900, 20, order)) {
      System.out.println("订餐成功,接受订单的分店是:" + mcSubbranch);
      break;
    }
  }
  System.out.println("------------------------------------------");
  print(mcSubbranchs);
}

public static void print(List<McSubbranch> mcSubbranchs){
  for (McSubbranch mcSubbranch : mcSubbranchs) {
    System.out.println("[" + mcSubbranch + "]的菜单:" + mcSubbranch.getMenu());
  }
}

}

复制代码

        “这样确实比较悲催啊,我得一家一家打电话问,太麻烦了。麦当劳这么大一个企业,订餐的服务竟然这么烂哦。看我用设计模式给你优化一下吧,哈哈。”

        “先来看看职责链模式的类图,这样比较好设计。”


        “类图还是比较简单的啊,有一个通用的接口,然后就是若干个具体的处理者。按照现在麦当劳的情况来说,接口里handleRequest方法其实就是order(订餐)方法了,而setSuccessor方法,则是用来设置职责链的下一个处理者。”

        “对于麦当劳的问题来说,每一个分店就是具体的处理者了,主要的改动应该是抽象出来一个接口以及职责链的连接过程,而刚才发送订单的时候是拆分成方法参数传递给订餐方法的,现在最好是把订单做成一个数据类。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.Map;

//订单类(相当于request,其实就是封装一个请求)
public class Order {

private int x;
private int y;
private Map<String, Integer> order;

public Order(int x, int y, Map<String, Integer> order) {
  super();
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.order = order;
}

public int getX() {
  return x;
}

public void setX(int x) {
  this.x = x;
}

public int getY() {
  return y;
}

public void setY(int y) {
  this.y = y;
}

public Map<String, Integer> getOrder() {
  return order;
}

public void setOrder(Map<String, Integer> order) {
  this.order = order;
}

}

复制代码

      “下面便应该是分店接口了,它有两个方法,和类图当中的方法类似,只是名称略有改变。”

复制代码

package com.chain;
//分店接口(相当于Hanlder)
public interface Subbranch {

void setSuccessor(Subbranch subbranch);

boolean handleOrder(Order order);

}

复制代码

      “下面便是麦当劳分店的实现类了,它主要的改变是添加了一个属性(下一个分店),这应该就是链形成的基石了。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.Collections;
import java.util.Map;

//麦当劳分店
public class McSubbranch implements Subbranch{

private final static int MIN_DISTANCE = 500;//假设是500米以内送餐

private static int count;//类计数

private final int number;//分店号

private int x;//分店的横坐标,用于判断距离

private int y;//分店的纵坐标,用于判断距离

private Map<String, Integer> menu;//菜单

private Subbranch nextSubbranch;//下一家分店

public McSubbranch(int x, int y, Map<String, Integer> menu) {
  super();
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.menu = menu;
  number = ++count;
}
//设置下一家分店
public void setSuccessor(Subbranch subbranch) {
  this.nextSubbranch = subbranch;
}
//按照职责链处理订单
public boolean handleOrder(Order order){
  //如果距离小于500米并且订单中的食物不缺货,则订单成功,否则失败
  if (CommonUtils.getDistance(order.getX(), order.getY(), this.x, this.y) < MIN_DISTANCE && !CommonUtils.outOfStock(menu, order.getOrder())) {
    for (String name : order.getOrder().keySet()) {
      menu.put(name, menu.get(name) - order.getOrder().get(name));
    }
    System.out.println("订餐成功,接受订单的分店是:" + this);
    return true;
  }
  if (nextSubbranch == null) {
    return false;
  }
  return nextSubbranch.handleOrder(order);
}

public Map<String, Integer> getMenu() {
  return Collections.unmodifiableMap(menu);
}

public Subbranch getNextSubbranch() {
  return nextSubbranch;
}

public String toString() {
  return "麦当劳分店第" + number + "个";
}

}

复制代码

      “handleOrder方法中的逻辑就是职责链的精髓了,它会试图处理请求,如果处理不了,则交给链中的下一个分店。刚才用的CommonUtils应该不用变了。下面就看下有了职责链模式之后,我的订餐方式吧。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Client {

public static void main(String[] args) {
  //假设初始菜单都是以下这些东西
  Map<String, Integer> menu = new HashMap<String, Integer>();
  menu.put("汉堡", 5);
  menu.put("薯条", 5);
  menu.put("可乐", 5);
  menu.put("雪碧", 5);
  //假设有5个分店
  Subbranch mcSubbranch1 = new McSubbranch(0, 0, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch2 = new McSubbranch(100, 120, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch3 = new McSubbranch(-100, -120, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch4 = new McSubbranch(1000, 20, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch5 = new McSubbranch(-500, 0, new HashMap<String, Integer>(menu));

  //以下设置职责链
  mcSubbranch4.setSuccessor(mcSubbranch5);
  mcSubbranch3.setSuccessor(mcSubbranch4);
  mcSubbranch2.setSuccessor(mcSubbranch3);
  mcSubbranch1.setSuccessor(mcSubbranch2);
  //小左开始订餐,假设小左的坐标是900,20 
  Map<String, Integer> order = new HashMap<String, Integer>();
  order.put("汉堡", 2);
  order.put("可乐", 1);
  order.put("薯条", 1);

  print(mcSubbranch1);
  System.out.println("------------------------------------------");

  //小左开始订餐,直接找mcSubbranch1的这一家分店订餐即可
  mcSubbranch1.handleOrder(new Order(900, 20, order));

  System.out.println("------------------------------------------");
  print(mcSubbranch1);
}

public static void print(Subbranch subbranch){
  if (subbranch == null ) {
    return;
  }
  do {
    if (subbranch instanceof McSubbranch) {
      System.out.println("[" + subbranch + "]的菜单:" + ((McSubbranch) subbranch).getMenu());
    }
  } while ((subbranch = ((McSubbranch) subbranch).getNextSubbranch()) != null);
}

}

复制代码

      “输出结果和刚才是一样的,不过这下我订餐就好办多了,直接找第一家分店订餐就行,至于到最后谁给我送餐,我就不用管了。”

      “职责链模式果然强大啊,哈哈。不过现在还是有一点缺陷,那就是订餐的时候我还得记着应该找哪家分店,如果麦当劳有一个专门的订餐管理部门就好了,这样的话,就更容易找到该找谁订餐了。下面我就再添加一个订餐管理部门,完善一下吧。”

复制代码

package com.chain;
//订餐管理部门,它并不是职责链模式中的角色
//但是在职责链模式中,通常情况下会有一个类专门负责维护职责链
//在本例中,这个类称为订餐管理部门更合适
public class OrderManager {

private static OrderManager orderManager = new OrderManager();

private Subbranch head;

private Subbranch last;

private OrderManager(){}

public static OrderManager getOrderManager(){
  return orderManager;
}

//注册分店
public void registerSubbranch(Subbranch... subbranchs){
  for (Subbranch subbranch : subbranchs) {
    registerSubbranch(subbranch);
  }
}
public void registerSubbranch(Subbranch subbranch){
  if (head == null) {
    last = head = subbranch;
  }else {
    last.setSuccessor(subbranch);
    last = subbranch;
  }
}

public boolean handleOrder(Order order){
  return head.handleOrder(order);
}

}

复制代码

      “其余的都不用变,这下我就使用订餐管理部门(可以理解为麦当劳总店或者总服务台都可以)订餐试一下吧。”

复制代码

package com.chain;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Client {

public static void main(String[] args) {
  //假设初始菜单都是以下这些东西
  Map<String, Integer> menu = new HashMap<String, Integer>();
  menu.put("汉堡", 5);
  menu.put("薯条", 5);
  menu.put("可乐", 5);
  menu.put("雪碧", 5);
  //假设有5个分店
  Subbranch mcSubbranch1 = new McSubbranch(0, 0, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch2 = new McSubbranch(100, 120, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch3 = new McSubbranch(-100, -120, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch4 = new McSubbranch(1000, 20, new HashMap<String, Integer>(menu));
  Subbranch mcSubbranch5 = new McSubbranch(-500, 0, new HashMap<String, Integer>(menu));

  //注册5个分店
  OrderManager.getOrderManager().registerSubbranch(mcSubbranch1,mcSubbranch2,mcSubbranch3,mcSubbranch4,mcSubbranch5);

  //小左开始订餐,假设小左的坐标是900,20 
  Map<String, Integer> order = new HashMap<String, Integer>();
  order.put("汉堡", 2);
  order.put("可乐", 1);
  order.put("薯条", 1);

  print(mcSubbranch1);
  System.out.println("------------------------------------------");

  //小左开始订餐,直接找订餐管理部门订餐
  OrderManager.getOrderManager().handleOrder(new Order(900, 20, order));

  System.out.println("------------------------------------------");
  print(mcSubbranch1);
}

public static void print(Subbranch subbranch){
  if (subbranch == null ) {
    return;
  }
  do {
    if (subbranch instanceof McSubbranch) {
      System.out.println("[" + subbranch + "]的菜单:" + ((McSubbranch) subbranch).getMenu());
    }
  } while ((subbranch = ((McSubbranch) subbranch).getNextSubbranch()) != null);
}

}

复制代码

      “现在有了分店,直接向管理部门注册一下就好了,到时候有订单就会自动由管理部门一次分发下去了。这一次输出的结果和第一次应该也是一样的。这一下订餐就更方便了,我只管记着麦当劳订餐部门的电话就行,至于它到底有几个分店,我就完全不用管啦。”

      “下面我就总结一下职责链的好处吧,到时候给麦当劳老总打个电话描述一下,哈哈。”

      用了职责链模式之后,主要的好处是下面两点。

      1、不再需要记忆所有分店的号码和联系方式,然后一个一个去订餐。

      2、不需要知道麦当劳的内部管理结构,正因为这样,麦当劳再开多少分店,订餐的客户都不需要关心,而按照以前的方式,麦当劳每多开一个分店,客户都有可能需要多记忆一个分店的联系方式。

      用专业点的语言来说,就是下面两点。

      1、客户端与具体的处理者解耦,客户端只认识一个Hanlder接口,降低了客户端(即请求发送者)与处理者的耦合度。

      2、客户端和处理者都不关心职责链的具体结构,而是交给职责链的创造者(在上述例子当中则是交给了OrderManager),也正因为如此,当在职责链中添加处理者的时候,这对客户端和处理者来说,都是透明的,二者不知道也不必要知道职责链的变化。

      “职责链模式的好处应该就是这些啦,下面我来看看刚才的类图吧。”


      “和标准的职责链模式类图几乎一模一样,少了一个具体的处理者,不过这并不影响类图所要传达的意义。不过这个类图也有点太简单了,不过也正因为简单,从类图里一眼就能看出来,职责链模式的精髓就在于那一条神奇的聚合线啊。”


      “叮咚...”

      “咦?我订的餐到啦,哈哈。”

版权声明

作者:zuoxiaolong(左潇龙)

出处:博客园左潇龙的技术博客–http://www.cnblogs.com/zuoxiaolong

您的支持是对博主最大的鼓励,感谢您的认真阅读。

本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。