Tomcat点滴集

阅读tomcat除了弄清它的运行机理,另一个主要目的就是学习它的编程知识,由于本人土人一个,真是刘姥姥进了大观园,现将遇到的不懂问题都记录与此,方便以后查阅:
/* ---------------------------- 语法 -------------------------------- */
(1)类数组:Class paramTypes[] = new Class[1];//类数组的定义
(2)paramTypes[0] = Boolean.TYPE;//Boolean.TRUE,Boolean.False
;