leetcode 88题 合并两个有序数组

一、题目描述

给定两个有序整数数组 nums1 和 nums2,将 nums2 合并到 nums1 中,使得 num1 成为一个有序数组。

说明:

初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n。
你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。
示例:

输入:
nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3
nums2 = [2,5,6], n = 3

输出: [1,2,2,3,5,6]

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/merge-sorted-array
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

二、结题思路

1)把 nums2 的数据拼接到 nums1 后面
2)从小到大排序

三、解答代码

import java.util.Arrays;
class Solution {
	//从小到大排序
  public int[] sort(int[] num){
  //冒泡排序
    int temp;
    for (int i=0;i<num.length;i++){
      for (int j=0;j<num.length;j++){
      	//从小到大排序
        if (num[i]<num[j]){
          temp=num[i];num[i]=num[j];num[j]=temp;
        }
      }
    }
    return num;
  }
  public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {
  for (int j=m;j<m+n;j++){
  		//把 nums2 的数据拼接到 nums1 后面
      nums1[j]=nums2[j-m];
    }
    //从小到大排序
    System.out.println(Arrays.toString(this.sort(nums1)));
  }
}